Scroll to top
en nl

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met de gegevens die u via onze website of anders aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke gegevens en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, bied- en aankoop/verkoopgeschiedenis. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij via cookies uw surfgedrag monitoren – meer hierover vindt u hieronder.

Doelmatig gebruik

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend om diensten te leveren die beantwoorden aan onze bedrijfsdoelen, zoals de verkoop van kunst. We verstrekken de gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten, zoals de inhuur van transportdiensten. Wij eisen van deze derden dat zij zorgvuldig met de gegevens omgaan en deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Nieuwsbrief

Wij informeren u – mits u daar toestemming voor hebt gegeven – graag over het kunstaanbod van Olla Art, kunsthistorische feiten en wetenswaardigheden, en actuele kunstmanifestaties zoals exposities en beurzen. Wij doen dat door middel van het versturen van (digitale) nieuwsbrieven en gebruiken ook hiervoor uw persoonsgegevens.

Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Deze geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken wanneer wij op basis van wet- of regelgeving informatie over u dienen te verstrekken, bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit kan per situatie verschillen. Als redelijk uitgangspunt hanteren wij daarbij de wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. U wordt gevraagd of u deze cookies wenst te accepteren. Eventueel kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de servers van een derde partij, zoals Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Raadpleeg desgewenst het privacybeleid van Google.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u en lossen wij dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw verzoeken of klachten kunt u sturen naar info@olla-art.com.

Ons beleid

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden toegestuurd, gaan wij zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.