Scroll to top
en nl

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De afbeeldingen van kunstwerken die op deze website te koop worden aangeboden, zijn en blijven eigendom van Olla Art, en mogen niet zonder onze toestemming worden gereproduceerd. Hetzelfde geldt voor de tekstuele informatie die op de website gepubliceerd staat. Het auteursrecht is hier uitdrukkelijk van toepassing. Dit houdt in dat zonder schriftelijke toestemming van ons niets van de website elektronisch of anderszins mag worden gekopieerd, opgeslagen, verspreid of geopenbaard via welk medium dan ook. De bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade gelopen naar aanleiding van inbreuk hierop.

Voor alle afbeeldingen die niet door ons zijn geproduceerd, hebben we de rechthebbenden proberen te vinden teneinde de bijbehorende credits te vermelden. Ten aanzien van de gevallen waarin dit niet mogelijk bleek, vragen we rechthebbenden dit aan ons te melden, zodat we dit kunnen corrigeren.

Ondanks zeer zorgvuldige inhoudscontrole, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor incidentele fouten in de beschrijving of prijsbepaling van artikelen. We behouden ons het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – op elk gewenst moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op de website en voor schade die voortkomt uit het incidenteel niet goed functioneren van de website.

Olla Art garandeert niet dat aan Olla Art gezonden berichten tijdig worden verwerkt, omdat tijdige ontvangst van berichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van met name het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden risico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Olla Art te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Olla Art heeft geen invloed op websites van derden en is dan ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Olla Art aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

De bezoeker van de website is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen op de website.