Scroll to top
en nl

Algemeen

  1. Conditie kunstwerk
  2. Garantie van echtheid
  3. Retourbeleid en inruilservice
  4. Privacyverklaring
  5. Disclaimer

1. Conditie kunstwerk

In principe verkeren alle door Olla Art aangeboden werken in optimale conditie. Is dit niet het geval, dan wordt dit expliciet in de beschrijving vermeld.


2. Garantie van echtheid

Wij garanderen de authenticiteit van alle door Olla Art aangeboden werken. Bij elk verkocht werk verstrekken wij een certificaat van echtheid. In de regel zijn de werken persoonlijk door de kunstenaar gesigneerd, en wanneer dit niet het geval is, staan wij ervoor in dat het een werk van de kunstenaar betreft. Waar mogelijk vermelden we in onze beschrijvingen de herkomst, en wanneer het werk is opgenomen in een werkcatalogus, geven we de vindplaats.


3. Retourbeleid en inruilservice

De koop van een bij Olla Art gekocht kunstwerk kunt u binnen twee weken nadat het bij u is afgeleverd, ongedaan maken. Meld binnen deze termijn dat u wilt afzien van de koop. U draagt zelf zorg voor terugzending van het kunstwerk. Het risico van beschadiging of verlies ligt in dit geval bij u als koper.

Olla Art biedt een unieke inruilservice. Het is mogelijk binnen een jaar na aankoop uw kunstwerk eenmalig in te ruilen voor een werk met minimaal dezelfde aanschafprijs. Voorwaarde is dat het in te ruilen kunstwerk in dezelfde conditie verkeert als bij levering – dit ter beoordeling van de verkoper.


4. Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met de gegevens die u via onze website of anders aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke gegevens en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, bied- en aankoop/verkoopgeschiedenis. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij via cookies uw surfgedrag monitoren – meer hierover vindt u hieronder.

Doelmatig gebruik

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend om diensten te leveren die beantwoorden aan onze bedrijfsdoelen, zoals de verkoop van kunst. We verstrekken de gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten, zoals de inhuur van transportdiensten. Wij eisen van deze derden dat zij zorgvuldig met de gegevens omgaan en deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Nieuwsbrief

Wij informeren u – mits u daar toestemming voor hebt gegeven – graag over het kunstaanbod van Olla Art, kunsthistorische feiten en wetenswaardigheden, en actuele kunstmanifestaties zoals exposities en beurzen. Wij doen dat door middel van het versturen van (digitale) nieuwsbrieven en gebruiken ook hiervoor uw persoonsgegevens.

Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Deze geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken wanneer wij op basis van wet- of regelgeving informatie over u dienen te verstrekken, bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit kan per situatie verschillen. Als redelijk uitgangspunt hanteren wij daarbij de wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. U wordt gevraagd of u deze cookies wenst te accepteren. Eventueel kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de servers van een derde partij, zoals Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Raadpleeg desgewenst het privacybeleid van Google.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u en lossen wij dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw verzoeken of klachten kunt u sturen naar info@olla-art.com.

Ons beleid

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden toegestuurd, gaan wij zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.


5. Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De afbeeldingen van kunstwerken die op deze website te koop worden aangeboden, zijn en blijven eigendom van Olla Art, en mogen niet zonder onze toestemming worden gereproduceerd. Hetzelfde geldt voor de tekstuele informatie die op de website gepubliceerd staat. Het auteursrecht is hier uitdrukkelijk van toepassing. Dit houdt in dat zonder schriftelijke toestemming van ons niets van de website elektronisch of anderszins mag worden gekopieerd, opgeslagen, verspreid of geopenbaard via welk medium dan ook. De bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade gelopen naar aanleiding van inbreuk hierop.

Voor alle afbeeldingen die niet door ons zijn geproduceerd, hebben we de rechthebbenden proberen te vinden teneinde de bijbehorende credits te vermelden. Ten aanzien van de gevallen waarin dit niet mogelijk bleek, vragen we rechthebbenden dit aan ons te melden, zodat we dit kunnen corrigeren.

Ondanks zeer zorgvuldige inhoudscontrole, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor incidentele fouten in de beschrijving of prijsbepaling van artikelen. We behouden ons het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – op elk gewenst moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op de website en voor schade die voortkomt uit het incidenteel niet goed functioneren van de website.

Olla Art garandeert niet dat aan Olla Art gezonden berichten tijdig worden verwerkt, omdat tijdige ontvangst van berichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van met name het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden risico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Olla Art te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Olla Art heeft geen invloed op websites van derden en is dan ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Olla Art aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

De bezoeker van de website is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen op de website.